Rekrutacja 2021/2022 Zasady rekrutacji czytaj...

Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                

Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału/kopii świadectwa z klasy ósmej;
  • zaświadczenia o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej szkoły podstawowej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu wpłaty wpisowego - 50 zł (nie podlega zwrotowi) - nr konta: SANTANDER 02 1090 1375 0000 0001 3336 0372 oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata. 

Trzeci krok

Postępowanie kwalifikacyjne.

Czwarty krok

Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (świadectwo egzaminu ósmoklasisty nie jest wymagane)  do dnia 29.06.2020 r. godz. 12:00.

 

Zadzwoń

61 4245007